Popis

Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům. (Karel Čapek)

  Charakteristika

Popis je slohový útvar, ve kterém popisujeme části a vlastnosti nějakého předmětu. Prostý popis slouží především k popsání vnějších vlastností předmětu. Odborný popis přidává navíc ještě popis funkce předmětu. Popis slouží dobře svému účelu, dovede-li autor popsat věc pečlivě a pozorně.

  Kompozice

Kompozice se řídí základním cílem tohoto slohového útvaru - podat ucelený a přehledný obraz částí a vlastnosí popisovaného předmětu. Obvykle autor popisuje objekt od celku k jednotlivým částem. Tento postup je nutný k tomu, aby si byl čtenář schopný udělat o předmětu ucelenou představu.

  Jazykové prostředky

Jazykové vyjádření v popisu má být přesné a určité. Toho se dosahuje především používáním odborných názvů a termínů.

  Větná stavba

Pro popis se používají hlavně složitější ale přesnější podřadná souvětí. Přílišná složitost souvětí ale znesnadňuje čtenáři porozumnění obsahu. Pro vyjádření vztahů mezi větami je dobré použít takové spojovací výrazi, které tyto vztahy vyjadřují co nejpřesněji.

  Literatura a slohový útvar

Popis předmětu je použit jako součást spousty literárních děl. Odborný popis pak používáme především ve vzdělávacích materíálech a podobně.

  Shrnutí

Popis má za úkol podat ucelený a přehledný obraz částí a vlastnosí popisovaného předmětu. V popisu je možné používat odborné názvy a termíny. Popis musí být přesný a srozumitelný.