Vypravování

Vypravování odhaluje smysl všeho, aniž by se dopustilo špatné definice. (Hannah Arendt)

Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit myšlenky do současného světa. (Robert McKee)

  Charakteristika

Cílem vypravování je především zachytit a objasnit událost v jejím průběhu. Hlavní vlastností, kterou se vypravování liší od popisu děje je bezesporu napětí. Záladními kameny vypravování by proto měli být uvedení do děje, zápletka, stupňování napětí přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravování se proto používá v literatuře jako základ pro román, povídku a také epickou poezii.

  Kompozice

Celkovou kompozici vypravování určuje sled dílčích dějových událostí. Obvykle se proto kompozice staví tak, jak jednotlivé části děje probíhali. Pro zvýšení zaujetí čtenáře je vhodné jednotlivé události stupňovat a teké uvádět do souvislostí.
Základem kompozice jsou:
Úvod do děje - seznamuje s prostředím a hlavními postavami příběhu.
Zápletka - seznamuje čtenáře nebo posluchače s hlavní událostí, jejíž rozuzlení je hlavní náplní vypravování.
Stupňování napětí a vyvrcholení - hlavní střet zájmů, názorů a jednání osob.
Rozuzlení - vyřešení a rozpletení děje.

  Jazykové prostředky

Dějové napětí, jež je hlavním znakem vypravování, zvyšuje především časté použití dějových sloves v činném rodě a v přítomném, méně častěji v minulém, čase. Pro názornou ukázku vztahů je vhodné používat slova citově zabarvená, možné je i použít slova nespisovná nebo slova zabarvená nářečím.

  Větná stavba

Větná stavba je volnější a kratší, věty jsou méně složité. Používají se také souřadná souvětí, případně jednočlenné věty neslovesné. Živost vyprávění je vhodné zvýšit přímou řečí.

  Literatura a slohový útvar

Vzhledem k tomu, že je vypravování základem románu i povídky, jsou autoři vypravování všichni známí velikáni světové prózy.

  Shrnutí

Vypravování zachycuje poutavým a napínavým způsobem děj. Každé vypravování by mělo obsahovat uvedení, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravování používá ve své jazykové stránce především slovesa, citově zabarvená slova a také nespisovná slova. Větná stavba by měla obsahovat jednoduché, volnější a kratší věty.